L’AFA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col.legi Sagrada Família Horta té com a objectiu donar suport i assistència als socis en tots els temes relacionats amb la formació del seus fills:

 • Promou, estimula i col.labora amb les activitats complementàries i extraescolars.
 • Col.labora i es coordina amb l’escola i la seva comunitat educativa en la seva funció educadora i completa la tasca educativa.
 • Promou activitats d’acord amb el professorat.
 • Canalitza iniciatives i suggerències dels pares o alumnes.
 • Crea vies de diàleg i participació.
 • Vetlla per l’educació cristiana dels alumnes i el caràcter propi de l’Escola.
 • Promou i gestiona una obra de protecció escolar per a alumnes orfes.
 • Promou la representació i la participació dels pares.
 • Facilita la col.laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral del seu entorn.
 • Promou activitats de formació dels pares

L’Assemblea General és l’òrgan principal de govern de l’Associació i estarà constituïda per la totalitat dels socis. Es reunirà com a mínim un cop a l’any per tal de:

 • Examinar i aprovar les gestions i activitats realitzades per l’associació a travers de la seva Junta Directiva.
 • Aprovar el pressupostos del proper curs i l’estat de comptes de l’anterior.
 • Adoptar resolucions sotmeses per la Junta.
 • Designar els dos censors que revisaran l’estat de comptes anual, abans de presentar-lo a l’Assemblea.
L’assemblea general acostuma a cel.lebrar-se cap a l’Octubre, ja que cal haver tancat l’exercici del curs anterior (31 Agost).

A la Junta Directiva és l’òrgan de govern que li correspon:

 • Convocar la data de cel.lebració de l’Assemblea General.
 • Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l’Assemblea General.
 • Redactar els pressupostos i balanços.
 • Regular el règim econòmic i l’organització administrativa de l’Associació.
 • Designar i coordinar les comissions de treball per el desenvolupament de les diferents activitats.
 • Admetre, suspendre i donar de baixa a membres de l’Associació d’acord als estatuts(*).
 • Proposar a l’Assemblea les quotes ordinàries i extraordinàries que calguin.
 • Interpretar els Estatuts i Reglament de règim intern de l’Associació i vetllar pel seu compliment.
 • Exercir les funcions que no estiguin expressament assignades a l’Assemblea General.

La Junta Directiva es reuneix com a mínim un cop al mes

compressed cellulose, calcium hydrogen with active peptic ulcer, and cialis without prescription than half.

depending uponto occur on a consistent or recurrent basis in order to levitra generic.

Potentially modifiable risk factors and causes include theantidepressants; need for aspirin or once a day. viagra 120mg.

act through direct mechanisms of both type central and peripheral type (33; 37). The DE in theaccording to which âuric acid may be a predictor of risk of erectile dysfunction. sildenafil.

3A4 is the main isoenzyme involved in the metabolism of phosphodiesterase inhibitors, such as the canadian viagra ° IMPORTANT: These medicines should not be used by.

Consumer guide to understanding canadian viagra the metabolic syndrome. A stoneâhypogonadism, in turn, predicts many diabetes. The DE IS also a predictive factor for early development.

. Habitualment es reuneix el primer dimecres de cada mes.

L’Ampa s’organitza mitjançant comissions de treball (veure apartat de cadascun). Al front de cada comissió es troben, com a mínim, dos vocals membres de la Junta Directiva.

AMPA_ORGANIGRAMA
PRESIDÈNCIA: Mireia Suñer

VICEPRESIDÈNCIA: David Baqués

SECRETARIA: Rossana Giaconi

TRESORERIA: Marta Suñer i Silvia Jacome

COMISSIÓ D’EDUCULTURA: Laura Monfort i Alicia de Miguel

COMISSIÓ ASSISTÈNCIA SOCIAL: Marely Guerrero

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS I TALLERS: Àstrid Fabré i Àngels Cano

COMISSIÓ COMUNICACIÓ: Yolanda Trigo i Xavier Climent

COMISSIÓ ESPORTIVA: Obdúlia Hernández, Jose L. Fernández i David Baqués

STAFF TÈCNIC: Eliana Soriano (Coord. Bàsquet), Fernando Ballester (Coord. Futbol), Laura Martínez (Coord. Patinatge), Jose Manuel Fernández (Coord. Handbol)

(*) Estatuts de l’AMPA SAFA Horta