L’AFA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col.legi Sagrada Família Horta té com a objectiu donar suport i assistència als socis en tots els temes relacionats amb la formació del seus fills:

 • Promou, estimula i col.labora amb les activitats complementàries i extraescolars.
 • Col.labora i es coordina amb l’escola i la seva comunitat educativa en la seva funció educadora i completa la tasca educativa.
 • Promou activitats d’acord amb el professorat.
 • Canalitza iniciatives i suggerències dels pares o alumnes.
 • Crea vies de diàleg i participació.
 • Vetlla per l’educació cristiana dels alumnes i el caràcter propi de l’Escola.
 • Promou i gestiona una obra de protecció escolar per a alumnes orfes.
 • Promou la representació i la participació dels pares.
 • Facilita la col.laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral del seu entorn.
 • Promou activitats de formació dels pares

L’Assemblea General és l’òrgan principal de govern de l’Associació i estarà constituïda per la totalitat dels socis. Es reunirà com a mínim un cop a l’any per tal de:

 • Examinar i aprovar les gestions i activitats realitzades per l’associació a travers de la seva Junta Directiva.
 • Aprovar el pressupostos del proper curs i l’estat de comptes de l’anterior.
 • Adoptar resolucions sotmeses per la Junta.
 • Designar els dos censors que revisaran l’estat de comptes anual, abans de presentar-lo a l’Assemblea.
L’assemblea general acostuma a cel.lebrar-se cap a l’Octubre, ja que cal haver tancat l’exercici del curs anterior (31 Agost).

A la Junta Directiva és l’òrgan de govern que li correspon:

 • Convocar la data de cel.lebració de l’Assemblea General.
 • Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l’Assemblea General.
 • Redactar els pressupostos i balanços.
 • Regular el règim econòmic i l’organització administrativa de l’Associació.
 • Designar i coordinar les comissions de treball per el desenvolupament de les diferents activitats.
 • Admetre, suspendre i donar de baixa a membres de l’Associació d’acord als estatuts(*).
 • Proposar a l’Assemblea les quotes ordinàries i extraordinàries que calguin.
 • Interpretar els Estatuts i Reglament de règim intern de l’Associació i vetllar pel seu compliment.
 • Exercir les funcions que no estiguin expressament assignades a l’Assemblea General.

La Junta Directiva es reuneix com a mínim un cop al mes. Habitualment es reuneix el primer dimecres de cada mes.

L’Ampa s’organitza mitjançant comissions de treball (veure apartat de cadascun). Al front de cada comissió es troben, com a mínim, dos vocals membres de la Junta Directiva.

AMPA_ORGANIGRAMA
PRESIDÈNCIA: Mireia Suñer

VICEPRESIDÈNCIA: David Baqués

SECRETARIA: Rossana Giaconi

TRESORERIA: Marta Suñer i Silvia Jacome

COMISSIÓ D’EDUCULTURA: Laura Monfort i Alicia de Miguel

COMISSIÓ ASSISTÈNCIA SOCIAL: Marely Guerrero

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS I TALLERS: Àstrid Fabré i Àngels Cano

COMISSIÓ COMUNICACIÓ: Yolanda Trigo i Xavier Climent

COMISSIÓ ESPORTIVA: Obdúlia Hernández, Jose L. Fernández i David Baqués

STAFF TÈCNIC: Eliana Soriano (Coord. Bàsquet), Fernando Ballester (Coord. Futbol), Laura Martínez (Coord. Patinatge), Jose Manuel Fernández (Coord. Handbol)

(*) Estatuts de l’AMPA SAFA Horta